Regulamin sklepu internetowego Sensilk

  1. DEFINICJE

Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, zawierania Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:
   1. Prawne – przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w dacie zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług, z uwzględnieniem ich ewentualnych zmian, które nastąpią w okresie obowiązywania tych umów, jak również bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, które wejdą w życie w okresie obowiązywania tych umów.
   2. Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należny podatek VAT w obowiązującej stawce) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów wysyłki, chyba że warunki promocji stosowanej przez Sprzedawcę stanowią inaczej.
   3. Dane Osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej wprowadzane do Sklepu w celu korzystania z Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży. Przez Dane Osobowe Klienta rozumie się także dane osobowe działających w jego imieniu osób fizycznych.
   4. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   5. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta.
   6. Klient – podmiot dokonujący zakupu Produktu za pośrednictwem Sklepu, zawierający Umowę Sprzedaży lub korzystający z Usługi Elektronicznej zgodnie z niniejszym Regulaminem.
   7. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.).
   8. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Na potrzeby Regulaminu przez Konsumenta rozumie się także tzw. przedsiębiorcę chronionego, którym jest osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
   9. Konto – Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi w ramach Sklepu, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i powiązanego z nim Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie.
   10. Koszyk – Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi w ramach Sklepu, polegająca na umożliwieniu mu łatwego zamówienia Produktów, wyświetleniu podsumowania Ceny oraz gromadzeniu składanych przez Klienta Zamówień.
   11. Login – indywidualny identyfikator Klienta w Sklepie i jednocześnie adres e-mail Klienta podany Sprzedawcy w celu utworzenia Konta.
   12. Newsletter – Usługa Elektroniczna, która umożliwia Klientowi otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych, w szczególności o Produktach, Sklepie, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta.
   13. Produkt – produkt znajdujący się w ofercie Sklepu, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny.
   14. Przedsiębiorca – Klient, niebędący Konsumentem, który zawiera Umowę Sprzedaży lub Umowę o Świadczenie Usług w celu związanym bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
   15. Regulamin / Umowa o Świadczenie Usług – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z Usług Elektronicznych oferowanych przez Sprzedawcę Klientom za pośrednictwem Sklepu. Regulamin określa prawa oraz obowiązki Klienta i Sprzedawcy. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego.
   16. Sklep – platforma prowadzona przez Sprzedawcę umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta oraz świadczenie Usług Elektronicznych udostępnianych przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym sensilk.pl.
   17. Sprzedawca – Andrzej Łapiński, właściciel marki SENSILK, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PPHU Seven Andrzej Łapiński, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres: ul. Żwirki i Wigury 42, 18-100 Łapy, NIP: 5420100969, REGON: 050014670, adres strony internetowej: sensilk.pl, adres poczty elektronicznej: sklep@sensilk.pl, numer telefonu: +48 85 814 17 07. W zależności od rodzaju umowy zawieranej z Klientem, Sprzedawca jest stroną tej umowy jako sprzedawca lub usługodawca.
   18. Treść – element tekstowy, graficzny lub multimedialny (np. informacja o Produkcie, jego fotografia, opis) w tym utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) oraz wizerunek osoby fizycznej, jaki jest zamieszczany i rozpowszechniany w ramach Sklepu przez Sprzedawcę.
   19. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Regulaminie.
   20. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z Regulaminem.
   21. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.)
   22. Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet o przepustowości minimalnej umożliwiającej płynne odświeżanie stron www, posiadającego minimalną rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli, wyposażonego chociaż w jedną z następujących przeglądarek internetowych: Chrome Firefox, Edge, Safari, Opera, obsługującą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookie. By korzystać ze Sklepu, Klient musi posiadać ważny / aktywny adres e-mail oraz urządzenie umożliwiające poprawne wypełnianie formularzy elektronicznych.
   23. Zamówienie – oświadczenie składane Sprzedawcy przez Klienta, w szczególności w postaci elektronicznej, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania umowy. W ramach jednego Zamówienia Klient może złożyć kilka ofert zakupu Produktu.
  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i Przedsiębiorców.
   2. Korzystanie z Usług Elektronicznych i zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu wymaga spełnienia Wymagań Technicznych przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient.
   3. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług jest dobrowolne, ale konieczne w celu utworzenia Konta oraz składania Zamówień w Sklepie i korzystania z Usług Elektronicznych. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług następuje na zasadach wskazanych w pkt III. ust. 2.
   4. Informacje prezentowane w Sklepie oraz w Newsletterze stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
   5. Korzystanie ze Sklepu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówień, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
   6. Korzystanie z Usług Elektronicznych jako usług świadczonych drogą elektroniczną, wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak rozpowszechnienie danych Klienta, uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione lub utrata danych Klienta. Strony zobowiązane są podejmować działania mające na celu minimalizację tych ryzyk; Sprzedawca w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w niniejszym Regulaminie, a Klient w szczególności poprzez nieudostępnianie osobom nieupoważnionym Loginu i Hasła.
   7. Sprzedawca może powierzyć wykonywanie swoich poszczególnych obowiązków lub bieżącą obsługę Sklepu podwykonawcom. Pozostaje to bez wpływu na zakres oraz jakość Usług Elektronicznych.
   8. Klient może dokonywać zakupów bez konieczności rejestracji i tworzenia Konta.
  2. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

   1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy na rzecz Klientów nieodpłatnie, niezwłocznie po zawarciu Regulaminu – z zastrzeżeniem ust. 5 i ust. 6 poniżej, następujące Usługi Elektroniczne:
    1. Konto;
    2. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień;
    3. umożliwianie Klientom składania Zamówień i zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w Regulaminie;
    4. umożliwienie korzystania z Koszyka,
    5. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Sklepu;
    6. Newsletter.
   2. Umowa o Świadczenie Usług w zakresie Konta zostaje zawarta z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków: (i) skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Sprzedawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta, (ii) akceptacji Regulaminu oraz (iii) potwierdzenia przez Klienta zawarcia Umowy o Świadczenie Usług poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta w toku rejestracji. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony
   3. Sprzedawca może odmówić zarejestrowania Konta, jeżeli Klient narusza postanowienia ust. 8 lit. a, b, g poniżej.
   4. Klient ma możliwość wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług na zasadach wskazanych w ust. 11 poniżej.
   5. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia lub zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta. Koszyk może zapamiętywać informacje o Produktach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki, ale nie zapewnia dostępności egzemplarzy wybranych przez Klienta Produktów w celu umożliwienia złożenia Zamówienia w późniejszym terminie.
   6. W celu rozpoczęcia świadczenia usługi Newslettera, wymagane jest wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowych przez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa lub kliknięcie odpowiedniego przycisku oraz udostępnienie swojego adresu e-mail w odpowiednim polu na stronie Sklepu (moment rozpoczęcia świadczenia usługi Newslettera).
   7. Newsletter świadczony jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość rezygnacji z Newslettera w każdej chwili i bez podania przyczyny, w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w wiadomości e-mail przesyłanej do Klienta w formie wiadomości e-mail lub wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sensilk.pl.
   8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
    1. podawania w Zamówieniu oraz w ramach Konta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta, a w przypadku ich zmiany do niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych Sprzedawcy przez Klienta w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży lub korzystaniem z Usług Elektronicznych;
    2. korzystania z Usług Elektronicznych w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy lub Sklepu;
    3. korzystania z Usług Elektronicznych w sposób zgodny z Aktami Prawnymi, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
    4. zachowania w poufności Loginu i Hasła, w szczególności nieudostępniania ich osobom nieupoważnionym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za utratę danych lub wgląd do danych zapisanych na Koncie, wynikające z naruszenia powyższego obowiązku przez Klienta;
    5. terminowej zapłaty Ceny oraz innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości;
    6. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez Akty Prawne, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
    7. niepodejmowania działań takich jak:
     • rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających Akty Prawne (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
     • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu;
     • modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Produktów.
   9. Usługi Elektroniczne dostarczane są w najnowszej dostępnej wersji – ich aktualizacja nie wymaga podjęcia żadnych dodatkowych działań ze strony Konsumenta. Sprzedawca może ze względów technicznych czasowo, nie dłużej jednak niż na 48 godzin wyłączyć niektóre funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie głównej Sklepu.
   10. Reklamacje związane z Usługami Elektronicznymi można składać np. pisemnie na adres Seven ul. Żwirki i Wigury 42, 18-100 Łapy lub na adres e-mail: sklep@sensilk.pl. W zgłoszeniu reklamacji zaleca się opisanie jej przyczyny, żądania Klienta oraz danych kontaktowych Klienta – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.
   11. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej złożenia, chyba że z Aktów Prawnych wynika inny termin. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do reklamacji Konsumenta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uważa się, że uznał ją za zasadną.
   12. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług (w szczególności zrezygnować z Konta lub Newslettera). Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o Świadczenie Usług składane przez Klienta może zostać złożone w szczególności przez przesłanie jego treści na adres e-mail np. pisemnie na adres Seven ul. Żwirki i Wigury 42, 18-100 Łapy lub na adres e-mail: sklep@sensilk.pl.
   13. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług tylko z następujących, ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
    1. sposób korzystania z Usług Elektronicznych jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
    2. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
    3. Klient narusza postanowienia pkt III. ust. 8 lit. a, c, d, e, h, i Regulaminu.
   14. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o Świadczenie Usług składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na podany przez Klienta adres e-mail.
   15. Termin wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług dla każdej ze stron wynosi 14 Dni Roboczych. Wypowiedzenie Umowy o Świadczenie Usług w zakresie Konta przez którąkolwiek ze stron jest równoznaczne z usunięciem Konta.
   16. Wypowiedzenie Umowy o Świadczenie Usług pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów Sprzedaży.
   17. Do skorzystania z Usług Elektronicznych, środowisko cyfrowe Klienta musi spełniać odpowiednie Wymagania Techniczne. W przypadku ewentualnego braku zgodności Usług Elektronicznych z Regulaminem, Klient zobowiązany jest współpracować ze Sprzedawcą w rozsądnym zakresie, w celu ustalenia – przy zastosowaniu najmniej uciążliwych w przypadku Konsumenta środków technicznych – czy brak zgodności Usługi Elektronicznej z Regulaminem wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta. W przypadku niezgodności Usług Elektronicznych z Regulaminem, Konsumentowi przysługują środki ochrony prawnego przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
  3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W RAMACH UMOWY SPRZEDAŻY

   1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie każdego Produktu.
   2. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień na Produkty na stronie Sklepu.
   3. Na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, Sprzedawca może wprowadzać kolejne sposoby składania Zamówień z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w ramach rozwoju świadczonych usług.
   4. Klient składa Zamówienie za pośrednictwem Sklepu w następujący sposób:
    1. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka;
    2. Klient przechodzi do formularza danych do Zamówienia;
    3. Klient wypełnia formularz Zamówienia wymaganymi danymi do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Podanie numeru NIP jest wymagane na etapie składania Zamówienia, jeśli Klient chce otrzymać fakturę VAT za Zamówienie. W przeciwnym razie faktura VAT nie będzie mogła zostać wystawiona przez Sprzedawcę;
    4. Klient potwierdza akceptację Regulaminu zaznaczając odpowiedni checkbox;
    5. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych dodatkowych kosztów oraz metodę dostawy;
    6. Klient za pomocą odpowiedniego przycisku przesyła Sprzedawcy Zamówienie;
    7. W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do strony zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.
   5. Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.
   6. Po zweryfikowaniu Zamówienia, Sprzedawca wysyła do Klienta wiadomość e-mail z:
    1. potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert, złożonych w ramach Zamówienia;
    2. informacją o braku możliwości przyjęcia wszystkich ofert Klienta, w tym również w zakresie określonych form płatności lub dostawy, z ważnych przyczyn, w szczególności z uwagi na brak płatności lub dostępności Produktu.
   7. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości Sprzedawcy wskazanej w ust. 6 lit. a powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów.
   8. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę i koszty dostawy. O łącznej Cenie wraz z podatkami, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
   9. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.
  4. KOSZT, METODY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

   1. Dostawa Produktu dotyczy jedynie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   2. Dostępne aktualnie metody dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu oraz w chwili składania przez Klienta Zamówienia.
   3. Dostępne metody dostawy mogą zależeć od wybranego sposobu płatności lub Produktu, mogą one ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.
   4. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, a wysokość ostatecznej opłaty za dostawę może zależeć od wybranego przez Klienta Produktu. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której dostawa Produktów objętych Umową Sprzedaży jest darmowa.
   5. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczenia Produktu przez przewoźnika. Termin dostawy liczony jest od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży, o którym mowa w pkt IV. ust. 7 powyżej, nie jest jednak dłuższy niż 14 Dni Roboczych.
   6. Czas doręczenia Produktu przez przewoźnika jest uzależniony od wybranej przez Klienta metody dostawy i jest prezentowany na stronie Sklepu.
  5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

   1. Sprzedawca udostępnia Klientowi w szczególności następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
    1. płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24;
    2. płatności elektroniczne za pośrednictwem szybkich płatności BLIK
    3. płatność u kuriera przy wybraniu opcji „za pobraniem”;
    4. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
   2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranej przez Klienta metody dostawy. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.
   3. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 3 dni od złożenia Zamówienia, a następnie w wyznaczonym dodatkowym odpowiednim terminie spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty.
   4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze Produktu Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.
   5. Przedsiębiorca upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy oraz wyraża zgodę na przesyłanie, w tym udostępnianie mu faktur w postaci elektronicznej.
  6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, REKLAMACJE

   1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży są określone w przepisach rozdziału 5a Ustawy o Prawach Konsumenta.
   2. Produkty oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.
   3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Produkt zgodny z zawartą Umową Sprzedaży.
   4. Reklamacja związana z zakupionym Produktem może zostać złożona przez Konsumenta w szczególności pisemnie na adres: Seven, ul. Żwirki i Wigury 42, 18-100 Łapy lub za pośrednictwem poczty e-mail: sklep@sensilk.pl. Zwykle celowe jest dostarczenie Sprzedawcy Produktu razem z reklamacją, w celu umożliwienia Sprzedawcy jego zbadania.
   5. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta, żądać jego naprawy lub wymiany. Zastrzega się jednak, że w przypadku, gdy doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta (naprawa lub wymiana) jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów, wówczas Sprzedawca może:
    1. dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub
    2. naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, lub
    3. gdy niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczy zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca jest uprawniony do odmowy doprowadzenia towaru do zgodności z Umową Sprzedaży – w przypadku odmowy, Konsumentowi przysługują uprawnienia wskazane w ust. 7 poniżej.
    Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, a w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, wartość Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży oraz niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu lub odmowy doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży.
   6. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych dla niego niedogodności, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
   7. Konsument może, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta, złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy wystąpiła przynajmniej jedna z następujących sytuacji:
    1. Sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany Produktu zgodnie z ust. 5 lit. c powyżej;
    2. Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany Produktu zgodnie z ust. 6 powyżej;
    3. brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową Sprzedaży;
    4. rak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży.
    5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności sprawy wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie dokona naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
    Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży.
   8. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jest nieistotna. Nie wyklucza to realizacji przez Konsumenta prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z postanowieniami określonymi w punkcie IX Regulaminu.
   9. Jeżeli brak zgodności z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych przez Sprzedawcę na podstawie Umowy Sprzedaży, Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta wraz Produktami niezgodnymi z Umową Sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową Sprzedaży.
   10. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu Ceny.
   11. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument niezwłocznie zwraca towary Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi Cenę niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
   12. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży istniał w chwili jego dostarczenia i został ujawniony w ciągu dwóch lat od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi.
   13. Jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży na zasadach określonych w art. 43b ust. 4 Ustawy o Prawach Konsumenta, tj.:
    1. w zakresie przydatności do celów, dla których zazwyczaj korzysta się z tego rodzaju Produktów, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
    2. w zakresie występowania w takiej ilości i posiadania takich cech, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla tego rodzaju Produktów, których Konsument może rozsądnie oczekiwać biorąc pod uwagę charakter Produktu i publiczne zapewnienie Sprzedawcy, z zastrzeżeniem art. 43b ust. 2 pkt 2 Ustawy o Prawach Konsumenta;
    3. jeżeli jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem Umowy Sprzedaży i odpowiada opisowi takiej próbki lub wzoru;
    4. dostarczenia Produktu z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać.
   14. Zaleca się podanie przez Konsumenta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania np. w zakresie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
   15. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do reklamacji Konsumenta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uważa się, że uznał ją za zasadną.
  7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

   1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.
   2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
   3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
    1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
    2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.
    3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
    4. Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.
  8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

   1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład pisemnie na adres: Seven, ul. Żwirki i Wigury 42, 18-100 Łapy lub w formie wiadomości e-mail na adres sklep@sensilk.pl.
   2. W sytuacji, gdy Konsument wybierze realizację prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży w postaci elektronicznej, Sprzedawca jest zobowiązany do przesłania Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
   3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Sprzedawca prosi o dodanie w miarę możliwości w oświadczeniu o odstąpieniu numeru Zamówienia lub rachunku – może to przyspieszyć obsługę złożonego oświadczenia o odstąpieniu.
   4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która:
    1. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, albo
    2. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
   5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
   6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów w wysokości przekraczającej koszt najtańszego zwykłego sposobu dostawy.
   7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania Produktu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Seven, ul. Żwirki i Wigury 42, 18-100 Łapy. Sprzedawca prosi o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu Produktu.
   9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
   10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę, za którą Konsument jest zobowiązany do zapłaty Ceny, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości; (2) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  9. LICENCJA

   1. Wyłączne prawa do treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie, a także do korzystania z treści zamieszczanych zgodnie z Aktami Prawnymi i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie niezbędnym do i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu, na terenie całego świata. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.
   2. Klient nie jest uprawniony w szczególności do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Sklepie, z wyjątkiem sytuacji dozwolonych Aktami Prawnymi.
  10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

   1. Dane Osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
   2. Podanie Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży oraz korzystania z Usług Elektronicznych.
   3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta znajdują się w Polityce prywatności i cookies.
  11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

   1. Postanowienia punktu XII Regulaminu odnoszą się wyłącznie do Przedsiębiorców oraz mają pierwszeństwo względem pozostałych postanowień Regulaminu.
   2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia zawarcia danej umowy. Odstąpienie takie może nastąpić bez podania przyczyny, zaś Przedsiębiorca nie może z tego powodu wywodzić żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
   3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne dla Przedsiębiorców sposoby płatności, w tym również wymagać dokonania przedpłaty Ceny w całości albo części. Uprawnienie to jest niezależne od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności.
   4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
   5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi (w przypadku, gdy ten przepis ma zastosowanie do danego Produktu) za Produkt wobec Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.
   6. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług zawartą z Przedsiębiorcą ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.
   7. Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Przedsiębiorcy, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, w tym z tytułu czynu niedozwolonego (chyba że bezwzględnie obowiązującego przepisy prawa stanowią inaczej), chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.
   8. W przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 1000 złotych – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie.
   9. Okoliczność, że działanie lub zaniechanie, z którego szkoda wynikła, stanowiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, wyłącza roszczenia Przedsiębiorcy o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego.
   10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
   11. Sprzedawca, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, może dokonać w każdym czasie zmiany postanowień Regulaminu, odnoszących się do Przedsiębiorców.
  12. ZMIANA REGULAMINU

   1. Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu lub zmiany Usług Elektronicznych, (z wyjątkiem pkt XII. Regulaminu, który dotyczy Przedsiębiorców i może ulec zmianie w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa) w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z poniżej wskazanych ważnych (uzasadnionych) powodów (katalog zamknięty):
    1. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
    2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji Wymagań Technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
    3. zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
   2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu Umowy o Świadczenie Usług przez Klienta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
   3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia przesłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów, którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usług, tj. posiadających Konto, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla Umów Sprzedaży zawartych przez Klienta i Sprzedawcę przed zmianą Regulaminu.
  13. OPINIE

    1. Każdy Klient Sklepu ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów Produktów dokonanych w Sklepie.
    2. Po dokonanym zakupie Sprzedawca wysyła do Klienta wiadomość e-mail z prośbą o wystawienie opinii wraz z linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie dla zakupionego Produktu lub Produktów. Formularz jest dostępny bezpośrednio na stronie Sklepu.
    3. Opinia może być wystawiona wyłącznie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Sprzedawcy i może dotyczyć wyłącznie zakupionego Produktu lub Produktów.
    4. Do wystawienia opinii konieczne jest podanie adresu e-mail, za pomocą którego weryfikowane jest powiązanie go ze złożonym zamówieniem. Przed publikacją, opinia poddawana jest weryfikacji przez Sprzedawcę. W przypadku niemożności powiązania adresu e-mail z zamówieniem Produktu, który był przedmiotem opinii, opinia taka nie zostaje opublikowana.
    5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
    6. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.
    7. W przypadku wystąpienia podejrzenia co do braku rzetelności lub wiarygodności opinii wystawionej w Sklepie, każdy zainteresowany podmiot może przesłać swoje zastrzeżenia co do niej, na adres sklep@sensilk.pl.
  14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1. Niniejsza wersja Regulaminu wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2023r.
    2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
    3. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
    4. Treść Regulaminu jest udostępniana Klientowi bezpłatnie na stronie Sklepu.
    5. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną następuje poprzez przesłanie pocztą elektroniczną wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta.
    6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz dołączenie do przesyłki dowodu zakupu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu.
    7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, dlatego wszelkie ewentualne wątpliwości Sprzedawca tłumaczy na korzyść Konsumenta.